Πιστοποιητικό
Σπίτι > Σχετικά με εμάς > Πιστοποιητικό

Το πρότυπο ISO 9001: 2008 καθορίζει απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, όπου ένας οργανισμός

πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει συνεχώς προϊόν που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη και τις ισχύουσες κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συνεχούς βελτίωσης του συστήματος και της διασφάλισης της συμμόρφωσης προς τον πελάτη κανονιστικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Όλες οι απαιτήσεις του ISO 9001: 2008 είναι γενικές και προορίζονται να εφαρμόζονται σε όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος και το προϊόν που παρέχονται.

Όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάποια απαίτηση του ISO 9001: 2008 λόγω της φύσης ενός οργανισμού και του προϊόντος του, αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη για αποκλεισμό.

Σε περίπτωση εξαίρεσης, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης προς το πρότυπο ISO 9001: 2008 δεν είναι αποδεκτές, εκτός αν οι εξαιρέσεις αυτές περιορίζονται στις απαιτήσεις της ρήτρας 7 και οι εξαιρέσεις αυτές δεν επηρεάζουν την ικανότητα ή την ευθύνη του οργανισμού να παρέχει προϊόν που πληροί τις απαιτήσεις του πελάτη και του ισχύοντος ρυθμιστικές απαιτήσεις.

image.pngimage.png